itSMF Latvija ētikas kodekss

itSMF Latvija mērķis ir attīstīt, popularizēt un lietot labāko praksi un standartus. Šis mērķis ir balstīts uz apņemšanos nodrošināt, lai pakalpojumu pārvaldības speciālisti ievērotu profesionālos standartus un ētiku visaugstākajā līmenī.
Ētikas kodeksā minētais termins „Dalībnieks” atbilst itSMF Latvija statūtos aprakstītajam jebkuras kategorijas biedram. Termins „darba devējs” attiecināms arī uz klientu.
Šis ētikas kodekss nosaka profesionālos standartus un ētikas vērtības, kuras itSMF LatvijaDalībniekiem ir jāievēro kā apliecinājums viņu profesionalitātei un nosacījums dalībai itSMF Latvijaorganizācijā. itSMF Latvija Dalībniekam profesionālajā darbībā ir jāievēro šie standarti un vērtības visā viņa dalības laikā.
Ētikas kodekss ir izveidots kā viens veselums un Dalībniekam ir jāņem vērā visi kodeksa aspekti, pirms pieņemt lēmumu par tālāku rīcību. Ja kodeksā nav doti tieši norādījumi, tas nav iemesls, lai Dalībnieks nerīkotos atbilstoši kodeksa vispārējiem principiem un mērķiem. Gadījumos, kad dažādas kodeksa normas ir pretrunīgas, Dalībniekam ir jācenšas panākt situācijas risinājumu atbilstoši kodeksa vispārējiem principiem un garam (mērķiem). Ja Dalībniekam rodas grūtības ievērot ētikas kodeksa normas, viņš vai viņa par to nekavējoties informē itSMF Latvija.

Katrs itSMF Latvija Dalībnieks liks lietā savu inteliģenci, prasmes, ietekmi un pilnvaras, lai nodrošinātu, ka viņa profesionālais ieguldījums dod labumu un tiek novērtēts.

1. Dalībnieki cenšas nodrošināt, lai tās profesionālās aktivitātes, par kurām viņi ir atbildīgi, neradītu kaitējumu sabiedrībai ne pašreiz, ne arī nākotnē.
2. Dalībnieki mēģina izvairīties no kaitējumu radīšanas videi, nelietderīgas dabas resursu izmantošanas, kā arī darbībām, kas bojā vai iznīcina ar cilvēku pūlēm radītus produktus.
3. Dalībnieki cenšas aizsargāt likumīgi noteiktu konfidencialitāti un īpašuma tiesības, ieskaitot personu un organizāciju intelektuālo īpašumu, ja pastāv risks, ka tos apdraud profesionālās darbības, pār kurām Dalībniekiem ir atbildība vai ietekme.
4. Ja nav citas iedarbīgas alternatīvas, Dalībnieki informē attiecīgās iestādes par jebkuru viņa personāla, darba vai profesionālo kolēģu, darba devēju darbībām, kas varētu nonākt pretrunā ar punktos 1., 2., vai 3. noteikto.
5. Dalībnieki vienmēr rīkojas konsekventi un veic savas profesionālās darbības godīgi, rūpīgi un kompetenti.
6. Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par pašu veikto darbu vai darbu, kas veikts viņu pārraudzībā vai viņu uzdevumā. Dalībnieki veic visas saprātīgās darbības, lai nodrošinātu, ka personas, kas strādā viņu pakļautībā ir kompetentas veikt tos darbus, kas tām ir uzticēti, kā arī tās uzņemsies personīgu atbildību par
darbu, kas veikts tām doto pilnvaru ietvaros.
7. Dalībnieki ievēro savu esošo un/vai bijušo darba devēju darījumu (lietu) likumīgo konfidencialitāti.
8. Dalībnieki nedrīkst izraisīt esošo normatīvo aktu pārkāpumus no darba devēja puses, ja vien tam nav pietiekami nozīmīga ētiska rakstura pamatojuma.
9. Dalībnieki nedrīkst izraisīt noteikumu, līgumu un uzņēmējdarbību un rīcību regulējošo kodeksu normu pārkāpumus, ja tam nav pietiekami nozīmīga ētiska rakstura pamatojuma.
10. Dalībnieki neprasa, lai viņu padotie pārkāpj spēkā esošos likumus, noteikumus, līgumus un ētikas kodeksus.
11. Dalībnieki izvairās no interešu konfliktiem, bet gadījumos, ja tādi radušies, Dalībnieki rūpējas, lai tie atklāti un godīgi kļūtu zināmi visām iesaistītajām pusēm, kā arī cenšas mīkstināt to negatīvās sekas.
12. Dalībnieki savu pilnvaru un ietekmes robežās nodrošina, lai tiktu ievērota atbilstošie normatīvie akti un/vai atbilstošie un pamatotie standarti un vispārpieņemtās prakses pamatnostādnes.
13. Dalībnieki cienīs citu Dalībnieku, kolēģu, speciālistu un darbinieku likumīgās prasības, intereses un viedokļus.
14. Dalībnieki atbalsta kolēģus un citus savas nozares speciālistus, kuri uzskata, ka patiesība un pareiza rīcība ir svarīgāka par viņu personīgajām interesēm.
15. Dalībnieki nedrīkst aizvainot, censties aizvainot vai mēģināt iedragāt citu Dalībnieku profesionālo reputāciju, esošos vai potenciālos biznesa darījumus.
16. Dalībnieki sniedz godīgu un pamatotu viedokli par citu Dalībnieku, kolēģu un speciālistu kompetenci
un profesionālajā spējām, tam atbilstošā laikā un vietā, ņemot vērā paziņojuma iespējamās sekas.
17. Dalībnieki, kas tiek aicināti izteikt savu profesionālo viedokli, dara to godprātīgi, pēc labākās sirdsapziņas, ņemot vērā visas iespējamās izteikuma sekas.
18. Dalībnieki nedrīkst sagrozīt vai noklusēt informāciju par produktiem, sistēmām vai pakalpojumiem, kā arī izmantot citu personu neinformētību vai pieredzes tūkumu sava labuma gūšanai.
19. Dalībnieki nepieņem nekādu citu atalgojumu, autoratlīdzību, dāvanas, komisijas naudu vai citus labumus saistībā ar profesionālajiem pakalpojumiem, ko tie sniedz savam darba devējam, kā tikai no sava darba devēja vai ar sava darba devēja skaidri izteiktu piekrišanu.
20. Dalībnieki nedrīkst neatbilstošā veidā pieprasīt darbu veikšanu, ne arī neatbilstoši atalgot naudā, mantās vai pakalpojumos kādu personu par tāda darba veikšanu.
21. Dalībnieki ir godīgi savās attiecībās ar padotajiem vai pārraudzībā esošajiem.
22. Dalībnieki ir atklāti pret saviem padotajiem vai pārraudzībā esošajiem, ja vien to neierobežo augstāki ētiski apsvērumi.
23. Dalībnieki aktīvi iestājas pret diskrimināciju darba vietā, izņemot gadījumus, kad tā balstīta uz personas kompetenci, nodrošinot, ka tādu lēmumu neietekmē nekādi citi apsvērumi.
24. Dalībnieki veicina komandas darbu, uzņemoties taisnīgu darba un atbildības daļu, saņemot taisnīgu atlīdzības un nopelnu daļu.
25. Dalībnieki sekmē un ceļ itSMF Latvija un tās Dalībnieku sabiedrisko tēlu, kā arī uzlabo plašākas IT sabiedrības vispārējo izpratni un atzinību.
26. Saprātīgās laika, resursu un iespēju robežās Dalībnieki brīvi un atvērti dalās profesionālajā pieredzē, lai sniegtu ieguldījumu profesijai (arodam) un tās profesionāļiem, kā arī piedalās publiskās (vai cita veida) diskusijās un sabiedriskā viedokļa veidošanā savas kompetences ietvaros.
27. Dalībnieki uztur un attīsta savu profesionālo un ētisko izpratni un kompetenci, kā arī mudina to pakļautībā un pārraudzībā esošos darbiniekus rīkoties līdzīgi.
28. Dalībnieki ievēro šo ētikas kodeksu kā nosacījumu, lai iestātos un saglabātu dalību itSMF Latvija.
.