ITIL‎ > ‎

ITIL 3. versija

ITIL zinātāju aprindās jau gadus divus tiek cilāts jautājums par ITIL 3. versijas tapšanu. Katrā ziņā savs profesionālais žargons jaunajai versijai jau eksistē, kā to varam ievērot, papētot publikācijas par šo tēmu. Tā vārdu salikums „ITIL 3. versija” tiek vienkāršots kā ITIL V3, bet pati izstrāde nosaukta par „ITIL atsvaidzināšanu (refresh)” vai „kapitālremontu (overhaul)”. Virkne spriedumu balstīta uz tēlainu salīdzinājumu ar „(riteņa) rumbu un spieķiem (hub and spoke)”. Vēl svarīga nozīme ir tādiem jēdzieniem, kā „kodols (core)”, „komplementārs (complementary)”, „pakalpojuma dzīves cikls (life cycle)” un „(biznesa) katalizatori (catalysts)”.
ITIL V3 liek priekšā pilnīgi jaunu „rumbas un spieķu” projektējumu ar rumbu deskriptīva kodola veidolā un spieķiem kā preskriptīviem risinājumiem. Jaunā ITIL mērķis ir ar biznesu salāgots un viegli veicams īstenojums, kuru ikviens var pielāgot savai situācijai.
ITIL V3 arī nodrošina tādus svarīgus resursus, kas palīdz daudz ko „izdarīt pašam”. Piemēri attiecas uz biznesa situāciju izpēti, sagatavēm, kā arī uz pašnovērtējuma veikšanu un pakalpojumu kataloga sastādīšanu.

Jaunajam ITIL ir 3 sastāvdaļas:
1. „Kodols”, kur virtuālā veselumā atklājas pakalpojumu atbalsta un pakalpojumu piegādes mums jau pazīstamais saturs.
2. „Komplementārie” komponenti, kuru specifiskais saturs atklāj vides, īpašu situāciju, nozaru un tirgus jautājumus.
3. „Web” komponents, kas nodrošina dinamisku pieeju tādiem resursiem, kā procesu kartes, definīcijas, sagataves, biznesa situācijas un gadījumu izpēte.
ITIL V3 īstenošana tiek skatīta kontekstā ar ITIL labākās prakses uzlabošanas un pilnveides procesu. Svarīgu informācijas kanālu ITIL V3 izstrādei nodrošinājis itSMF (IT pakalpojumu pārvaldības forums). ITIL atsvaidzināšanas komiteja izskatījusi ap 530 rakstītu atbilžu un ap 6000 komentāru, kas reprezentē 80% nacionālo itSMF organizāciju.
ITIL V3 pakalpojumu sniedzējiem ļaus vairot konkurētspēju un efektivitāti, lai palīdzētu kā saviem klientiem, tā arī pašiem sev radīt pievienoto vērtību.

Kodolu komponenti

Kodols ir jauns 5 grāmatu komplekts, kas aptver modeļa dzīves ciklu no ieceres līdz izņemšanai no apgrozības. Kodola jēga ir iekš tā, ka tas satur sevī visus tos pamata jēdzienus un vispārējo labāko praksi, kas nepakļaujas ātrām izmaiņām. Daudz kas no pakalpojumu atbalsta un pakalpojumu piegādes saglabājas, taču tas tiek saskaldīts pa kodola 5 grāmatām cikliskākos un vairāk uz biznesu orientētos modeļos.
ITIL atsvaidzināšanas projekta galvenais arhitekts Šarons Teilors (Sharon Taylor) nosauc šādus grāmatu darba nosaukumus:
- Pakalpojumu stratēģija (Service Strategies) – kodola rumba jeb centrs; biznesa saprašana un pārvēršana IT stratēģijā; atpazīšana un reaģēšana uz biznesa katalizatoriem; uz nozares, tiesiskās vides, firmas lieluma utt. bāzētas labākās prakses atlase;
- Pakalpojumu projektējums (Service Design) – IT pakalpojumu un arhitektūras projektējuma modeļi, iekļaujot ārpakalpojumus, iekš pakalpojumus utt.; stratēģiskie mērķi, plāni, kā arī projektējums un izpildes specifikācijas pakalpojumu pārejai.
- Pakalpojumu pāreja ( Service Transition) – pārejas stratēģija no pakalpojuma projektējuma uz reālu vidi; ietver izmaiņu un relīžu vadību, kā arī pakalpojumu modeļus.
- Pakalpojumu operācijas (Service Operation) – pakalpojumu vadīšana reālā vidē; kā reaģēt uz kļūmēm, kā attīstīt un monitorēt kvalitātes metrikas un kā tikt galā ar reaktīviem elementiem un procesiem.
- Pakalpojumu pilnveidošana (Service Improvement) – iespējas uzlabot reālā vidē izvērstu pakalpojumu; kā veikt pilnveidošanu.

Komplementārie komponenti

Komplementārās publikācijas papildinās vispārējos kodola ieteikumu lietojumus īpašā tirgus un tehnoloģiju kontekstā. Komplementārie komponenti mainīsies pēc vajadzības – daži ik gadus, citi ik ceturksni vai varbūt ik mēnesi.
Pazīstams piemērs ir esošā ITIL grāmata „ITIL in small units”, kas tiks turpināta arī ITIL V3. Citi galvenie pielikumi attieksies uz ieteikumu iedzīvināšanu pēc firmu lieluma vai nozares. Tāpat varēs izvēlēties ieteikumus gadījumiem, kas balstās, piemēram, uz COBIT vai Six Sigma.
ITIL V3 iet tālākas integrācijas virzienā ar COBIT un citiem standartiem un labākajām praksēm. Tas ļaus vieglāk un sekmīgāk iedzīvināt ITIL.

WEB komponenti

Web komponents ir dinamisks on-line resurss. Ar savu saturu tas atbalstīs esošos un nākamos ITIL lietotājus, piemēram, glosārijs ir pieejams jau pašlaik.
Uzlabots deskriptīvs kodols, lielāks skaits preskriptīvu pielikumu, uzlaboti ieteikumi biznesa un IT saskaņošanai, nesen apstiprinātais ISO 20000 standarts – tas viss pārceļ ITIL no „jauki, ka ir” filozofijas uz kategorisku „jābūt” katram IT profesionālim vai organizācijai.
Šo īso apskatu nobeidzot, vēlreiz citēsim Teiloru: „Mēs caurskatījām visas problēmas, kas parādījās no IT pakalpojumu pārvaldības puses, visos līmeņos un visos priekšrocību aspektos. Mēs projektējām ITIL V3, paturot prātā šīs problēmas, lai celtu IT pakalpojumu pārvaldību vēl nebijušos izcilības augstumos un spētu apmierināt informācijas sabiedrības vajadzības nākotnē.