itSMF Latvija‎ > ‎

Mērķis, vīzija un vērtības

itSMF Latvija būdama kā starptautiskās organizācijas Latvijas nodaļa, darbojas saskaņā ar mātes organizācijas vadlīnijām un popularizē IT pakalpojumu pārvaldības labāko praksi, kā pamatzināšanu bāzi visiem profesionāļiem un organizācijām Latvijas IT nozarē. 
Organizācija darbojas Latvijas apstākļos un tās mērķi skatāmi Latvijas kontekstā.

itSMF Latvija stratēģiskais mērķis ir kļūt par vadošo IT pakalpojumu pārvaldības forumu Latvijā.
itSMF Latvia vīzija:
- Būt atpazīstamam Latvijā kā vadošajam IT pakalpojumu pārvaldības forumam.
- Attīstīt un popularizēt IT nozares pakalpojumu pārvaldības labāko praksi.
- Veicināt IT nozares personāla profesionalitāti.
- Nodrošināt dalībniekiem atbilstošu vidi informācijas un pieredzes apmaiņai.
- Sadarboties ar citām organizācijām, kas ir ieinteresētas IT pakalpojumu pārvaldībā.
- Piedāvāt dalībniekiem instrumentus IT pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.
- Reprezentēt dalībnieku viedokļus un intereses.

Organizācijas vērtība ir 
Tās darbība ir vērsta uz IT pakalpojumu nozares attīstību atbilstoši labākai praksei, IT pakalpojumu kvalitātes līmeņa izaugsmi, kā arī, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par labāko praksi IT nozarē.

Lai sasniegtu uzstādītos mērķus, biedrība realizē šādas aktivitātes:
- Organizē regulārus pasākumus, lai attīstītu zināšanas un informētību par IT pakalpojumu pārvaldību, kā arī sekmē kontaktu veidošanos starp IT pakalpojumu pārvaldības profesionāļiem.
- Plāno un organizē pasākumus, kas veltīti IT pakalpojumu pārvaldībai.
- Seko aktualitātēm IT pakalpojumu pārvaldības jomā pasaulē un informē par tām Latvijas sabiedrību.
- Informē biedrus par vietējiem un starptautiskiem pasākumiem IT pakalpojumu pārvaldības jomā.
- Veicina kontaktu veidošanos starp foruma biedriem.
- Piesaista profesionāļus, ekspertus, lektorus un pasniedzējus dalībai foruma un citos IT nozares pasākumos.
- Latvisko aktuālās IT pakalpojumu pārvaldības publikācijas, veido mācību materiālus, regulāri sagatavo publikācijas latviešu valodā, rūpējas par latviskās IT pakalpojumu pārvaldības terminoloģijas veidošanu.