itSMF Latvija‎ > ‎Pārvalde‎ > ‎

Iestāšanās itSMF Latvija

1. Par Biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

2. Lēmumu par Biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās Valdes sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 1 nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas.

3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja iesniegumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedru, viņš var iesniegt atkārtotu iesniegumu ne ātrāk kā pēc 1 gada.

4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
Biedrs vairāk kā 2 mēnešus kavē kārtējo Biedra naudas iemaksu;
Biedrs nepilda Biedru sapulces un Valdes lēmumus;
Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
Biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
Biedrs pārkāpj Biedru sapulces apstiprināto Biedrības ētikas kodeksu.

6. Iesniedzot pieteikumu dalībai Biedrībā, organizācijām ar vairāk kā 1 dalībnieku nepieciešams norādīt dalībnieku sarakstu, kas piedalās Biedrības darbībā pārstāvot organizāciju. Papildus nepieciešams rakstiski norādīt pilnvaroto balsstiesīgo personu, kura ir tiesīga balsot savas organizācijas vārdā. Organizācija ir tiesīga norādīt pastāvīgu balsstiesīgās personas aizvietotāju, kas ir tiesīgs balsot organizācijas vārdā, ja nepiedalās balsstiesīgā persona. Pastāvīgā balsstiesīgā persona ir kontaktpersona Biedrības oficiālās informācijas saņemšanai.

7. Ja Biedra pilnvarotais balsstiesīgais pārstāvis izbeidz darba tiesiskās attiecības ar konkrēto Biedru (darba devēju), tad šī Biedra pienākums ir paziņot par to Biedrības sekretāram un rakstiski norādīt citu pilnvarotu balsstiesīgo personu, kas turpmāk pārstāvēs Biedru. Pārstāvja maiņa stājas spēkā 2 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas Biedrībā.

8. Ja Biedra dalībnieks, kurš kā fiziska persona ieņem jebkādu no šajos statūtos paredzētajiem amatiem (Valdē, Biedru sapulcē, komitejās, u.c.), un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar konkrēto Biedru (darba devēju), tad šī Biedra pienākums ir paziņot par to Biedru sapulcei, kurai saskaņā ar šajos statūtos noteikto kārtību jāievēl attiecīgajā amatā cita persona no tā paša Biedra darbiniekiem.

9. Organizācijām, kas iesaistās Biedrības (itSMF vietējās nodaļas) darbībā pamatojoties uz itSMF globālās dalības formu, nepieciešams papildus reģistrēties Biedrības Biedru reģistrā. Biedrība ir tiesīga iekasēt no šāda Biedra ikgadēju nodevu par administratīvajiem izdevumiem.

10. Pārstāvju maiņa ir iespējama tikai tām Biedru grupām ar īpašiem statusiem, kurām tas ir paredzēts attiecīgās Biedru grupas, definētajā aprakstā (attiecībā par labumiem un ieguvumiem, ko iegūst šī Biedru grupa esot Biedrībā), un tas ir atļauts tikai tad, ja attiecīgajā Biedru grupā notiek darbinieku (pārstāvju) maiņa. Par pārstāvju maiņu rakstiski jāpaziņo Biedrības sekretāram. Ja tiek mainīta vai aizvietota persona, kurai saskaņā ar šajos statūtos noteikto ir balsstiesības, tad pārstāvja maiņa stājas spēkā 2 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas Biedrībā. Lēmumu pieņemšanai

Biedrībā balsstiesīgie pārstāvji tiek fiksēti saskaņā ar Biedru reģistru.