itSMF Latvija


itSMF (Information Technology Service Management Forum) ir pasaulē atzīta organizācija, kura attīsta un popularizē IT pakalpojumu pārvaldības labāko praksi un veicina IT nozares personāla profesionalitāti. Latvijā šīs organizācijas nodaļa – neatkarīga, bezpeļņas sabiedrība, kas apvieno IT pakalpojumu nozares profesionāļus un darbojas uz brīvprātības principiem – ir nodibināta 2007. gadā.

itSMF Latvija ir starptautiskās organizācijas itSMF International Latvijas nodaļa, kas darbojas saskaņā ar mātes organizācijas vadlīnijām un popularizē IT pakalpojumu pārvaldības labāko praksi, kā pamatzināšanu bāzi visiem profesionāļiem un organizācijām Latvijas IT nozarē. Organizācija darbojas Latvijas apstākļos un tās mērķi skatāmi Latvijas kontekstā 

Biedrība ir atvērta visām organizācijām un privātpersonām, kurām ir nopietna interese par IT pakalpojumu pārvaldību un ir vēlme uzlabot IT pakalpojumu vadību organizācijā vai IT nozarē kopumā.


/A.Ozols/
itSMF Latvija
valdes priekšsēdētājs